Php ile Ürünleri Database’den Çekmek

Php ile mysql verilerini kolayca çekmek

Database’den veri çekmek için öncelikle bir database oluşturulması gerekmektedir.

Hemen örnek bir database oluşturalım.

Tablo oluşturmak için aşağıdaki örnek kodları kullanabiliriz.Ve MYSQL veritabanındaki arayüzden oluşturabiliriz.

CREATE TABLE tablo_adi (
  sutun1 veritipi kısıtlama,
  sutun2 veritipi kısıtlama,
  sutun3 veritipi kısıtlama,
 ....
);

Örnek bir tablo oluşturduğumuzu varsayalım. Tablomuzun adı Customer olsun.

tablomuzda id , isim ve soyisim değerlerinin yer aldığını varsayalım.

Kısaca sütünlardan bahsedelim.

Adı : Tablonun adıdır.

Türü : Tanımlanan datanın türüdür.

Uzunluk/değerler : genellikle VARCHAR değerleri 255 karakter olarak tanımlanmaktadır.

Varsayılan : Bu kısımda istediğiniz değeri veri gelmese bile default olarak veri ekleyebilirsiniz.

A_I : Tıklandığında veri geldiğinde otomatik olarak int değerinin sayısını yükseltir. Genellikle id değerleri otomatik artacak kullanıldığı için bu seçenek seçilir.

Öncelikle veri tabanımızdan veri çekmek için database’e bağlanmalıyız.

<?php

$servername = "localhost";

$database='sifirdanphp'

$username = "username";

$password = "password";try {

  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$database", $username, $password);

  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  echo "Bağlantı Başarılı";

} catch(PDOException $e) {

  echo "Bağlantı Hatası: " . $e->getMessage();

}

?>

Üst kısımda tanımlanan değişkenler $conn adlı değişkenin sunucu bilgileri almasına yardımcı olacaktır. try catch ile bağlantımızı kontrol altına alıyoruz herhangi bir hata olduğunda bizler hata mesajını verecek.

Aşağıdaki kod bloğunda verilerinizi nasıl çekeceğinizi html formatında görüntüleyebilirsiniz.

<?php

include “db.php”

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang=”en”>

<head>

    <meta charset=”UTF-8″>

    <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>

    <title>Mysql’den Veri Çekmek</title>

    <link href=”https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css” rel=”stylesheet” integrity=”sha384-4bw+/aepP/YC94hEpVNVgiZdgIC5+VKNBQNGCHeKRQN+PtmoHDEXuppvnDJzQIu9″ crossorigin=”anonymous”>

</head>

<body>

<table class=”table”>

  <thead>

    <tr>

      <th scope=”col”>ID</th>

      <th scope=”col”>İsim</th>

      <th scope=”col”>Soyisim</th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody>

  <?php

  $urunsor=$conn->prepare(‘SELECT * FROM customer’);

  $urunsor->execute();

  while($uruncek=$urunsor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){

  ?>

    <tr>

      <td><?php echo $uruncek[‘Customer_id’]?></td>

      <td><?php echo $uruncek[‘Customer_name’]?></td>

      <td><?php echo $uruncek[‘Customer_surname’]?></td>

    </tr>

<?php

}

?>

  </tbody>

</table>

<script src=”https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js” integrity=”sha384-HwwvtgBNo3bZJJLYd8oVXjrBZt8cqVSpeBNS5n7C8IVInixGAoxmnlMuBnhbgrkm” crossorigin=”anonymous”></script>

</body>

</html>

Bu kod bloğudna öncelikle database bağlantısını include ediyoruz. Verilerimizi çekmemiz için gerekli olan en önemli konulardan bir tanesi database bağlantısını işlem yapacağımız yere include etmek.

Bu kısımda müşterilerimizin verilerini güzel bir görüntüde listelemek için bootstrapp kullandık.

while döngüsü ile bütün verilerimizi database’den çektik.
 $urunsor=$conn->prepare(‘SELECT * FROM customer’); bu kısımda urunsor kısmında customer’daki bütün verilerimizi hiçbir koşul vermeden çektik.
<td><?php echo $uruncek[‘Customer_id’]?></td>

<td><?php echo $uruncek[‘Customer_name’]?></td>

<td><?php echo $uruncek[‘Customer_surname’]?></td>


bu kodlar ile database’deki verileri çekiyoruz.

Verilerimizi bu şekilde kolayca PDO kullanarak çektik. Verilerimizi çektiğimiz görüntü üstteki görseldeki gibidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *